Pirkimo sąlygos ir taisyklės | Krautech.lt
Susisiekite

Pirkimo sąlygos ir taisyklės

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šios taisyklės (toliau – Taisyklės) sudarytos norint užtikrinti Jūsų (toliau – Pirkėjas) ir UAB „Inolda“ internetinės parduotuvės (toliau – Parduotuvė) teises, nustatyti abiejų šalių pareigas ir atsakomybes.

1.2. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas bet kokiu būdu ar forma naudojasi Parduotuve, teikia Parduotuvės siūlomų prekių užsakymą, vykdo šių prekių apmokėjimą, pateikia asmeninius ar kitokius duomenis, skaito Parduotuvėje esančią informaciją ir neapsiribojant tik tuo (toliau viskas bendrai – Paslaugos).

1.3. Taisyklės laikomos sutartimi (toliau – Sutartis), sudaroma tarp Pirkėjo ir UAB „Inolda“ (toliau – Pardavėjas) (įmonės kodas 304057005 , PVM mokėtojo kodas LT 10009520513  adresas ˗ Margirio g. 14, Butrimonys, LT-64428).

1.4. Pirkėjas užsakymo sudarymo metu spausdamas mygtuką „Pirkti“ patvirtina, kad įdėmiai perskaitė visas Taisykles, suprato jų turinį ir be jokių išlygų sutinka su visomis Taisyklėse išdėstytomis nuostatomis ir įsipareigoja jų laikytis. Jei Pirkėjas nesutinka besąlygiškai ir neatšaukiamai prisiimti ir laikytis visų šiose Taisyklėse nustatytų įsipareigojimų, Pirkėjas neturi teisės naudotis jokiomis Parduotuvės Paslaugomis.

1.5. Parduotuvė atleidžiama nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į jam teikiamas rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su Parduotuvės Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.6. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo metu Taisykles pakeisti. Pirkėjui taikomos tos Taisyklės, kurios galioja pirkimo momentu.

2. SUTARTIES SUDARYMAS

2.1. Užsakymas laikomas pateiktu, kai Klientas, susipažinęs su šiomis taisyklėmis (perskaitęs pažymi varnele laukelį „Aš perskaičiau ir sutinku su Pirkimo sąlygos ir taisyklės” ir  paspaudžia mygtuką „Pirkti“, kuriuo patvirtina, jog užsako prekių krepšelyje pateiktas prekes.

2.2. Pirkimo-pardavimo sutarties (toliau – Sutartis) sudarymas yra laikomas tuomet, kai Pirkėjas pateikia užsakymą ir elektroniniu paštu, kurį nurodė registracijos metu, gauna elektroninį laišką „Užsakymo patvirtinimas“, kuriame prekės (-ių) užsakymas yra patvirtinamas. Nuo to momento, Pirkėjas yra įpareigotas už užsakytas prekes atsiskaityti tuo metu nustatytomis kainomis ir šias prekes priimti.

2.3. Kiekviena Sutartis sudaryta elektroniniu būdu yra saugoma Pardavėjo.

3. PREKĖS IR JŲ KAINOS

3.1. Kiekvienos prekės charakteristikos aprašomos prie atitinkamos prekės.

3.2. Prekių viešas pateikimas neįpareigoja Pardavėjo parduoti prekes.

3.3. Parduotuvė pasilieka teisę bet kuriuo momentu keisti prekių pasiūlą.

3.4. Parduotuvė neprisiima atsakomybės dėl netikslios ir (ar) neišsamios informacijos apie prekę. Jos spalva, forma ar kiti parametrai gali skirtis dėl naudojamo monitoriaus ypatybių ir (ar) nustatymų.

3.5. Konkrečių prekių kainos pateiktos Eurais ir nurodytos ties kiekvienos prekės aprašymu. Parduotuvė įsipareigoja prekes parduoti už užsakymo momentu galiojančias ir užsakymu patvirtintas kainas.

3.6. Į prekės kainą yra įskaičiuotas pridėtinės vertės mokestis (PVM).

3.7. Į tam tikrų prekių kainą yra neįskaičiuojamas pristatymo mokestis. Pateikdamas užsakymą Parduotuvėje Pirkėjas nematys įskaičiuojamų papildomų paslaugų mokesčių. Galutinę sumą su įskaičiuotais paslaugų mokesčiais Pirkėjas gaus atsiųstame elektroniniame laiške „Užsakymo patvirtinimas“.

4. ATSISKAITYMAS UŽ PREKES

4.1. Apmokėjimą už Prekes pagal Sutartį Pirkėjas vykdo per Užsakyme ir sąskaitoje nustatytą mokėjimo atidėjimo laikotarpį (jeigu jis taikomas) pagal išrašytas sąskaitas nuo jų išrašymo dienos.

4.2. Pirkėjas apmoka už Prekes banko pavedimu į Pardavėjo nurodytą sąskaitą.

4.3. Pardavėjas užsakymą pradeda vykdyti tik gavęs pilną apmokėjimą už prekes arba pagal atskiroje sutartyje, pasirašytose su Pirkėju, numatytas sąlygas. Išankstinis apmokėjimas laikomas atliktu, kai visa mokėtina suma gaunama ir užskaitoma Pardavėjo banko sąskaitoje.

4.4. Neatlikus apmokėjimo nustatytais mokėjimo atidėjimo terminais, Pardavėjo pareikalavimu Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas  0,05% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos, o jei Pirkėjas uždelsia apmokėjimą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

4.5. Jei Pirkėjas daugiau kaip 30 (trisdešimt) dienų pažeidžia mokėjimo terminus (nepriklausomai nuo to, kokia dalis kainos už Prekes yra sumokėta), Pardavėjas turi teisę sustabdyti Sutarties vykdymą iki tinkamo Pirkėjo prievolių pagal Sutartį  įvykdymo apie tai raštu arba elektroniniu paštu informuodamas Pirkėją.

4.6. Jeigu Pirkėjas užsako neįprastas Pardavėjo vykdomų užsakymų praktikai Prekes ar neįprastą Prekių kiekį, Pardavėjas turi teisę reikalauti specialių tokio Užsakymo apmokėjimo sąlygų, įskaitant bet neapsiribojant išankstiniu mokėjimo pavedimu visai ar daliai Užsakymo sumos.

5. PREKIŲ GRĄŽINIMAS

5.1. Pardavėjas prekių keitimo ir grąžinimo procedūrą nustato remdamasis Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.366 str. „Daiktų pardavimas pagal sutartis, sudaromas naudojant ryšio priemones“, Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintomis Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklėmis.“.

5.2. Remiantis 6.1. punkte nurodytais dokumentais Pirkėjas per 7 darbo dienas po prekių perdavimo dienos turi teisę grąžinti Parduotuvėje įsigytą kokybišką prekę (-es) bei atgauti už ją (-as) sumokėtus pinigus arba pakeisti prekę (-es) kitomis analogiškomis prekėmis.

Grąžinimas negalioja:  prekėms, kurios buvo pagamintos pagal kliento pateiktas specifikacijas arba vienareikšmiškai buvo gaminamos pritaikant jas individualiems poreikiams arba, jei dėl prekių savybių jų neįmanoma grąžinti, nes jos greitai genda ar pasibaigęs jų galiojimo terminas

5.2.1. Keičiamos arba grąžinamos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:

5.2.1.1. prekė negali būti naudota, ji turi būti nesugadinta ir nepraradusi savo vertės;

5.2.1.2. prekė turi būti pateikta originalioje gamintojo pakuotėje ir nepraradusi prekinės išvaizdos;

5.2.1.3. prekė turi likti su visomis etiketėmis.

5.2.2. Keičiama arba grąžinama prekė turi būti pristatyta adresu: Margirio g. 14, Butrimonys, LT-64428. Siųsti galima kurjeriu, paštu arba pristatyti patiems darbo valandomis nurodytu adresu.

5.2.3. Kartu su grąžinama preke turi būti pateiktas „Prekės grąžinimo ar keitimo prašymas“ ir pirkimą Parduotuvėje įrodantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra).

5.2.4. Pardavėjas gavęs keičiamą ar grąžinamą prekę per 30 dienų įsipareigoja informuoti Pirkėją, ar prekė atitiko grąžinimo/keitimo kriterijus. Jei grąžinama/keičiama prekė atitinka šiuos kriterijus, Pardavėjas įsipareigoja pakeisti prekę arba grąžinti už ją sumokėtus pinigus.

5.2.5. Tais atvejais, kai prekės yra keičiamos, Pardavėjas įsipareigoja keičiamą prekę pakeisti į bet kurią kitą prekę (-es), kurios (-ių) vertė neviršyja keičiamos prekės. Jei keitimo metu susidaro kainų skirtumas, Pirkėjas privalo sumokėti Pardavėjui tokį kainų skirtumą. Kainų skirtumas yra sumokamas pavedimu į nurodytą Pardavėjo banko sąskaitą.

5.2.6. Keičiamų ar grąžinamų prekių transportavimo išlaidas apmoka Pirkėjas.

5.3. Prekių asortimento, kiekio, atitikimas Užsakymui ir sąskaitai tikrinami Prekių perdavimo Pirkėjui metu. Pirkėjas turi teisę atsisakyti priimti neatitinkančias asortimento ir kiekio, nurodyto Užsakyme ir sąskaitoje, Prekes.

5.4. Pirkėjui pastebėjus kokybinius neatitikimus, skundai turi būti perduodami Pardavėjui raštu, faksu arba elektroniniu laišku:

5.4.1. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Prekių pristatymo į vietą, jei defektas ar neatitikimas gali būti atskleistas paprastai apžiūrint arba atlikus elementarų patikrinimą.

5.6. Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją apie pastebėtą defektą, ir tolesnį apdorojimą vykdyti tik gavus Pardavėjo sutikimą. Tinkamu laiku pranešus apie bet kokius trūkumus, tolesnis Prekių, dėl kurių pateiktas skundas, keitimas gali būti vykdomas tik susitarus su Pardavėju.

5.7. Defekto pastebėjimas dalyje Prekių negali pateisinti visos Prekių partijos atsisakymo. Skundas dėl dalies pristatytų Prekių neatleidžia Pirkėjo nuo įsipareigojimo per sutartą terminą apmokėti už visą Prekių partiją.

5.8. Atsakymas į Pirkėjo skundą yra pateikiamas raštu nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po raštiško skundo su 5.5. punkte išvardintais priedais gavimo momento. Jeigu defektui ištirti būtina atlikti gamintojo ekspertizę, atsakymas į Pirkėjo skundą pateikiamas ne vėliau kaip per 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų.

5.9. Po raštiško Pirkėjo informavimo apie sprendimą pilnai ar dalinai tenkinti Pirkėjo skundą, nuostolių kompensavimas vykdomas nedelsiant, bet ne vėliau nei per 10 (dešimt) darbo dienų.

5.10. Pardavėjas neatsako už defektus ar kitus kokybinius neatitikimus Užsakyme nurodytoms sąlygoms, jeigu jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės

6. PREKIŲ PRISTATYMAS

6.1. Prekės pristatomos terminais, nurodytais Prekių Užsakyme ar Prekės Kortelėje.

6.2. Prekės pristatomos į Užsakyme nurodytą vietą Pardavėjo transportu . Transportavimo išlaidos yra papildomai įtraukiamos į prekių kainą. Prekių pakrovimas į transportą vykdomas Pardavėjo sąskaita, prekių iškrovimas Pirkėjo sąskaita..

6.3. Prekės pristatomos Pardavėjo transportu, Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes, Pirkėjui pristačius Prekes Užsakyme nurodytu adresu. Jeigu Pirkėjas iškrovimui nepasiruošia, pasiruošia nepakankamai ar vilkina iškrovimą dėl savo organizacinių nesklandumų, Pardavėjas turi teisę pareikalauti atlyginti nuostolius, susijusius su priverstine prastova. Pardavėjas neatsako už Prekių sugadinimą, praradimą ar kokybės sumažėjimą, atsiradusį Prekių iškrovimo metu.

6.4. Prekės perduodamos ir priimamos pasirašant sąskaitą ir krovinio vežimo deklaraciją (CRM).

6.5. Jeigu Užsakyme nurodyta Prekių pristatymo vieta yra ne Pirkėjo verslo vieta, o kita vieta (sandėlis ir  kt.) (toliau – Trečioji šalis), Prekės laikomos tinkamai perduotos Pirkėjui Prekes pristačius Užsakyme nurodytoje vietoje. Važtaraštį tokiu atveju pasirašo Trečiosios šalies darbuotojas. Už tinkamą Trečiosios šalies Prekių priėmimo pareigos vykdymą atsako Pirkėjas.

6.6. Pirkėjui negavus Prekių per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, jis privalo nedelsdamas, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo termino pabaigos, apie tai raštu informuoti Pardavėją. Pirkėjui laiku neinformavus Pardavėjo apie Prekių negavimą per Užsakyme nurodytą pristatymo terminą, laikoma, kad Pirkėjas Prekes gavo laiku ir į Užsakyme nurodytą vietą.

6.7. Pardavėjui pristačius Prekes, dėl kurių pristatymo vėlavimo Pirkėjas jau buvo informavęs Pardavėją, Pirkėjas privalo nedelsdamas raštu informuoti Pardavėją apie tai, kad Prekes gavo  nurodydamas tikslų Prekių gavimo laiką.

6.8. Pirkėjas privalo priimti Prekes nedelsiant po Prekių pristatymo į numatytą vietą momento. Jeigu Pirkėjas atsisako priimti Prekes be pagrindo, Pardavėjas turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas sumokėtų 5% nuo pristatytų Prekių vertės dydžio baudą.

6.9. Atsitiktinio Prekių žuvimo ar jų vertės sumažėjimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, nuo kurio pagal šią Sutartį Pardavėjas laikomas tinkamai įvykdžiusiu savo pareigą perduoti Prekes Pirkėjui. Pardavėjui laiku nepristačius Prekių, Pirkėjo pareikalavimu Pardavėjas privalo sumokėti Pirkėjui už kiekvieną uždelstą dieną iki sueis 15 (penkiolikos) dienų terminas 0,05% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos, o jei Pardavėjas uždelsia pristatymą daugiau kaip 15 (penkiolika) dienų – 0,1% delspinigių nuo laiku nepristatytų Prekių kainos už kiekvieną uždelstą dieną.

7. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

7.1. Taisyklėms yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių taisyklių vykdymo, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus susitarti, nesutarimai yra sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.